您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

JOURNAL OF RAILWAY SCIENCE AND ENGINEERING

铁道科学与工程学报

Vol. 18    No. 4    August 2008


Structural Materials
Mechanical properties, corrosion behaviors and microstructures of 7075 aluminium alloy with various aging treatments LI Jin-feng(李劲风), , PENG Zhuo-wei(彭卓玮), , LI Chao-xing(李朝兴), , JIA Zhi-qiang(贾志强), , CHEN Wen-jing(陈文敬), , ZHENG Zi-qiao(郑子樵), 755
Effect of Zn on mechanical property and corrosion property of extruded Mg-Zn-Mn alloy YIN Dong-song(尹冬松), ZHANG Er-lin(张二林), ZENG Song-yan(曾松岩) 763
Microstructural evolution of high strength 7B04 ingot during homogenization treatment LI Nian-kui(李念奎), CUI Jian-zhong(崔建忠) 769
Shear deformation and grain refinement in pure Al by asymmetric rolling ZUO Fang-qing(左方青), JIANG Jian-hua(蒋建华), SHAN Ai-dang(单爱党),
FANG Jian-min(方建敏), ZHANG Xing-yao(张杏耀)
774
Exfoliation corrosion of T6- and T8-aged AlxCuyLiz alloy LI Hong-ying(李红英), , TANG Yi(唐 宜), ZENG Zai-de(曾再得), ZHENG Feng(郑 峰), 778
Microstructure evolution of semi-solid 2024 alloy during two-step reheating process WANG Shun-cheng(王顺成), LI Yuan-yuan(李元元), CHEN Wei-ping(陈维平), ZHENG Xiao-ping(郑小平) 784
Microstructure and properties of Al-Cu-Mg-Ag alloy exposed at 200 ℃ with and without stress XIA Qing-kun(夏卿坤),,, LIU Zhi-yi(刘志义),, LI Yun-tao(李云涛), 789
Relationship between boundary misorientation angle and true strain during high temperature deformation of 7050 aluminum alloy HU Hui-e(胡会娥), YANG Li(杨 丽), ZHEN Liang(甄 良),
SHAO Wen-zhu(邵文柱), ZHANG Bao-you(张宝友)
795
Mechanical properties and structure of zirconia-mullite ceramics prepared by in-situ controlled crystallization of Si-Al-Zr-O amorphous bulk LIANG Shu-quan(梁叔全), ZHONG Jie(钟 杰), TAN Xiao-ping(谭小平), TANG Yan(唐 艳) 799
Microstructure and properties of 7A52 Al alloy welded joint HUANG Ji-wu(黄继武), , YIN Zhi-min(尹志民), LEI Xue-feng(雷学锋), 804
Effect of Ti-Al on microstructures and mechanical properties of plasma arc in-situ welded joint of SiCp/Al MMCs LEI Yu-cheng(雷玉成), ZHANG Zhen(张 振), NIE Jia-jun(聂加俊), CHEN Xi-zhang(陈希章) 809
Mechanical properties of QFP micro-joints soldered with lead-free solders using diode laser soldering technology HAN Zong-jie(韩宗杰), XUE Song-bai(薛松柏), WANG Jian-xin(王俭辛), ZHANG Xin(张 昕),
ZHANG Liang(张 亮), YU Sheng-lin(禹胜林), , WANG Hui(王 慧)
814
Corrosion and wear properties of electroless Ni-P plating layer on AZ91D magnesium alloy LI Zhong-hou(李忠厚), CHEN Zhi-yong(陈志勇), LIU Sha-sha(刘沙沙),ZHENG Feng(郑 峰), DAI A-gan(戴阿赶) 819
Preparation of anodic films on 2024 aluminum alloy in boric acid-containing mixed electrolyte MA Song-jiang(马淞江), LUO Peng(罗 鹏), ZHOU Hai-hui(周海晖),FU Chao-peng(付超鹏), KUANG Ya-fei(旷亚非) 825
Microstructure and formation mechanism of in-situ TiC-TiB2/Fe composite coating WANG Zhen-ting(王振廷), ZHOU Xiao-hui(周晓辉), ZHAO Guo-gang(赵国刚) 831
Crystallography and refining mechanism of (Ti, B)-contained salts in pure aluminum ZHANG Heng-hua(张恒华) 836
Effects of vibration and grain refiner on microstructure of semisolid slurry of hypoeutectic Al-Si alloy ZHAO Jun-wen(赵君文), WU Shu-sen(吴树森), XIE Li-zhi(谢礼志), AN Ping(安 萍), MAO You-wu(毛有武) 842
Development of pressure control system in counter gravity casting for large thin-walled A357 aluminum alloy components LI Xin-lei(李新雷), HAO Qi-tang(郝启堂), JIE Wan-qi(介万奇), ZHOU Yu-chuan(周玉川) 861
Functional Materials
Influence of two-step cooling method on magnetic properties of Fe82Mo7B10Cu1 nanocrystalline alloy PENG Kun(彭 坤), ZHOU Ling-ping(周灵平), HU Ai-ping (胡爱平), ZHU Jia-jun(朱家俊), LI De-yi(李德意) 852
Influences of stoichiometric ratio B/A on structures and electrochemical behaviors of La0.75Mg0.25Ni3.5Mx (M=Ni, Co; x=0−0.6) hydrogen storage alloys ZHANG Yang-huan(张羊换), , DONG Xiao-ping(董小平), , ZHAO Dong-liang(赵栋梁),
GUO Shi-hai(郭世海), QI Yan(祁 焱), WANG Xin-lin(王新林)
857
Structural evolution of Si-50%C powder during mechanical alloying and heat treatment TANG Wen-ming(汤文明), ZHENG Zhi-xiang(郑治祥), WU Yu-cheng(吴玉程),
XU Guang-qing(徐光青), LÜ Jun(吕 珺), LIU Jun-wu(刘君武), WANG Jian-min(王建民)
865
Preparation of SiCp/Cu composites by Ti-activated pressureless infiltration ZHANG Lin(章 林), QU Xuan-hui(曲选辉), DUAN Bo-hua(段柏华),HE Xin-bo(何新波), QIN Ming-li(秦明礼), LU Xin(路 新) 872
Effect of trace Sn on corrosion behaviors of high voltage anode aluminum foil SONG Jing-bo(宋婧波), MAO Wei-min(毛卫民), , YANG Hong(杨 宏), FENG Hui-ping(冯惠平) 879
Pulse-plating electrodeposition and annealing treatment of CuInSe2 films LIU Fang-yang(刘芳洋), LÜ Ying(吕 莹), ZHANG Zhi-an(张治安),
LAI Yan-qing(赖延清), LI Jie(李 劼), LIU Ye-xiang(刘业翔)
884
Effect of second introduced phase on magnetotransport properties of La2/3Sr1/3MnO3/0.33(CuO, ZnO, Al2O3) composites ZHOU Zheng-you(周正有), WU Xiao-shan(吴小山), , LUO Guang-sheng(罗广圣), JIANG Feng-yi(江风益) 890
Synthesis and characterization of Sm3+-doped CeO2 powders LIU Guo-cong(刘国聪), , , CHEN Li-miao(陈立妙), DUAN Xue-chen(段学臣), LIANG Da-wen(梁达文) 897
Fabrication of 2D and 3D dendritic nanoarchitectures of CdS GU Li(谷 俐) 904
Thermal stability and oil absorption of aluminum hydroxide treated by dry modification with different modifiers ZHOU Xiang-yang(周向阳), LI Chang-lin(李昌林), HUO Deng-wei(霍登伟), ,
LI Jie(李 劼), WU Shang-yuan(伍上元)
908
Preparation and application of hydroxyapatite(HA) nanoparticles/NR2B-siRNA complex YANG Hui(杨 慧), HUANG Dong(黄 东), , ZHU Shai-hong(朱晒红), YAN Xue-bin(阎雪彬),
GU Yong-hong(谷永红), YAN Hui(颜 辉), WU Li-xiang(邬力祥)
913
Computational Materials Science
Strain distribution of strips with spherical inclusion during cold rolling YU Hai-liang(喻海良), BI Hong-yun(毕鸿运), LIU Xiang-hua(刘相华), TU Yan-feng(涂艳峰) 919
Evaluation of interface fracture toughness in SiC fiber reinforced titanium matrix composite YUAN Mei-ni(原梅妮), YANG Yan-qing(杨延清), HUANG Bin(黄 斌),LI Jian-kang(李健康), CHEN Yan(陈 彦) 925
Microscopic phase-field simulation for precipitation behavior of Ni-Al-Cr alloy during two-step aging ZHANG Ji-xiang(张济祥), CHEN Zheng(陈 铮), LIANG Min-jie(梁敏洁), WANG Yong-xin(王永欣), LAI Qing-bo(来庆波) 930
Numerical simulation of facet dendrite growth CHEN Zhi(陈 志), CHEN Chang-le(陈长乐), HAO Li-mei(郝丽梅) 938
Microstructure of aluminum twin-roll casting based on Cellular Automation LIU Xiao-bo(刘晓波) , XU Qing-yan(许庆彦), JING Tao(荆 涛), LIU Bai-cheng(柳百成) 944
Mine Engineering, Metallurgical Engineering and Ch
Improvement of flotation behavior of Mengzi lead-silver-zinc ore by pulp potential control flotation QING Wen-qin(覃文庆), HE Ming-fei(何名飞), CHEN Yu-ping(陈玉平) 949
REE behavior and effect factors in AMD-type acidic groundwater at sulfide tailings pond, BS nickel mine, W.A. LEI Liang-qi(雷良奇), , SONG Ci-an (宋慈安), XIE Xiang-li(谢湘漓), LI Yan-hong(李艳红) 955
Reduction mechanism of natural ilmenite with graphite WANG Yu-ming(王玉明), , YUAN Zhang-fu(袁章福) , , GUO Zhan-cheng(郭占成),
TAN Qiang-qiang(谭强强), LI Zhao-yi(李肇毅), JIANG Wei-zhong(姜伟忠)
962
Phase transformation in reductive roasting of laterite ore with microwave heating CHANG Yong-feng(畅永锋), ZHAI Xiu-jing(翟秀静), FU Yan(符 岩),
MA Lin-zhi(马林芝), LI Bin-chuan(李斌川), ZHANG Ting-an(张廷安)
969
Preparation of Al(OH)3 by ion membrane electrolysis and precipitation of sodium aluminate solution with seeds LI Yuan-gao(李元高), , CHEN Qi-yuan(陈启元), WANG Song-sen(王松森),
YIN Zhou-lan(尹周澜), ZHANG Ping-min(张平民)
974
Effect of thermal treating temperature on characteristics of silver-doped titania CHAI Li-yuan(柴立元), WEI Shun-wen(韦顺文), PENG Bing(彭 兵), LI Zhu-ying(李竹英) 980
Preparation of nano-Ag/TiO2 thin-film PENG Bing(彭 兵), WANG Jia(王 佳), CHAI Li-yuan(柴立元),MAO Ai-li(毛爱丽), WANG Yun-yan(王云燕) 986
Full structure building and docking of NifS from extremophile Acidithiobacillus ferrooxidans LIU Yuan-dong(刘元东), QIU Guan-zhou(邱冠周), WANG Hai-dong(王海东),
JIANG Ying(蒋 莹), ZHANG Cheng-gui(张成桂), XIA Le-xia(夏乐先)
995
Comparative study on effects of Tween-80 and sodium isobutyl-xanthate on growth and sulfur-oxidizing activities of Acidithiobacillus albertensis BY-05 ZHANG Cheng-gui(张成桂), XIA Jin-lan(夏金兰), ZHANG Rui-yong(张瑞永),
PENG An-an(彭安安), NIE Zhen-yuan(聂珍媛), QIU Guan-zhou(邱冠周)
1003
Removing cadmium from electroplating wastewater by waste saccharomyces cerevisiae DAI Shu-juan(代淑娟), , WEI De-zhou(魏德洲), ZHOU Dong-qin(周东琴),
JIA Chun-yun(贾春云), WANG Yu-juan(王玉娟), LIU Wen-gang(刘文刚)
1008
Simultaneous removal of Cr(Ⅵ) and phenol in consortium culture of Bacillus sp. and Pseudomonas putida Migula (CCTCC AB92019) LIU Yun-guo(刘云国), PAN Cui(潘 翠), XIA Wen-bin(夏文斌), ZENG Guang-ming(曾光明),
ZHOU Ming(周 鸣), LIU Yuan-yuan(刘媛媛), KE Jie (柯 杰), HUANG Chao(黄 超)
1014

ISSN 1672-7029
CN 43-1423/U

主管:中华人民共和国教育部 主办:中南大学 中国铁道学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《铁道科学与工程学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市韶山南路22号 邮编:410075
电 话:0731-82655133,82656174   传真:0731-82655133   电子邮箱:jrse@mail.csu.edu.cn