您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

JOURNAL OF RAILWAY SCIENCE AND ENGINEERING

铁道科学与工程学报

Vol. 9    No. 4    December 1999


Solidification characteristics of near rapid and supercooling directional solidification Fu Hengzhi(傅恒志); Xie Faqin(谢发勤) 659
Observation of crystal nuclei of aluminum refined by Al-Ti-B master alloy Ma Hongtao; Fang Hongsheng; Zhang Baiqing; Li Jianguo 668
Electronic structure and physical property of TiAl Gao Yingjun';Chen Zhenhua;Huang Peiyun and Zhong Xiaping 672
Textural inspection of recrystallization process under bimodal particle distribution in pure Al-Mn alloy Yang Ping 677
Shape model of multi-pass spray deposition plate Zhang Hao;Chen Zhenhua; Zhang Di 682
Interior dislocation behavior in superplastic     deformation of 8090 Al-Li alloy Liu Zhiyi(刘志义) 687
Effect of nitrogen addition on microstructures and mechanical propeties of TiAl based alloys Tang Jiancheng(唐建成); Huang Baiyun(黄伯云); He Yuehui (贺跃辉); Xie Kun(谢鲲) 692
Influences of misch metal on hydrogenstorage properties of FeTi1.3 alloy Ma Jianxin(马建新); Pan Hongge(潘洪革) ); Chen Yun(陈昀); Wang Xinhua(王新华); Chen Changpin(陈长聘) 696
Mechanism of pool separation and stratification in laser remelting and cladding Zeng Dawen(曾大文); Xie Changsheng(谢长生); Sheng Yaming(盛亚明) 701
Ageing behavior of Cu-15Ni-8Sn alloy prepared by mechanical alloying Zheng Shilie(郑史烈); Wu Jinming (吴进明); Zeng Yuewu(曾跃武); Li Zhizhang(李志章) 707
Agglomerate control in the complexing sol-gel process Yin Bangyao(尹邦跃); Wang Lingsen(王零森); Fan Yi(樊毅); Zhang Jinsheng(张金生) 712
Reduction reaction in Al-CuO powder mixturedriven by mechanical alloying Wu Jinming(吴进明); Zheng Shilie(郑史烈); Li Zhizhang(李志章); Wu Nianqiang(吴年强) 717
Coherent strengthening of aging precipitation in rapidly solidified Cu-Cr alloy Liu Ping(刘平); Kang Buxi(康布熙); Cao Xingguo(曹兴国); Huang Jinlian g (黄金亮); Gu Haicheng(顾海澄) 723
Fabrication and fracture toughness of macro-toughening-designed composite Qin Shuyi(秦蜀懿); Zhang Guoding(张国定); Wang Wenlong(王文龙) 728
Solder joint geometry of tin-lead alloy and its application in electronic packaging Wang Guozhong(王国忠); Zhu Qinong(朱其农); Cheng Zhaonian(程兆年); Wang Chunqing(王春青); Qian Yiyu(钱乙余) 733
Metallographic study of thermoelastic martensite transformation in a Cu-Zn-Al alloy Wang Mingpu(汪明朴); Xie Xianjiao(谢先娇); Yang Jie(杨杰); Peng Chaoqun(彭超群) 741
Amorphous and nano-crystalline structures of mechanically-alloyed Al-24.4%Fe(mole fraction) powder mixture Huang Bin(黄斌); ISHIHARA Keiichi N; SHINGU Hideo P 747
Hardness, toughness and electrochemical properties of Cr-N coating by ion beam enhanced deposition Tang Bin(唐宾); Zhu Xiaodong(朱晓东); He Jianwen(何家文) 753
Thermodynamic assessment of Ni-Ta-C ternary system Cui Yuwen(崔予文); Jin Zhanpeng(金展鹏) 757
Microstructures and properties of Si_3N_4/TiN ceramic nano-multilayer films Xu Junhua(许俊华); Gu Mingyuan(顾明元); Li Geyang(李戈扬); Jin Yanping(金燕平) 764
Diffusion activation enthalpy of nanocrystalline metals Qin Wen(覃文); Chen Zhenhua(陈振华); Huang Peiyun(黄培云); Zhuang Yinghong(庄应烘) 768
Aging behavior of Mg-Li-Al alloys Ma Chunjiang(马春江); Zhang D i(张荻); Qin Jining(覃继宁); Hu Wenbin(胡文彬); Shi Zhongliang(施忠良) 772
Carbon-fiber-reinforced silicon carbide composites prepared by precursor pyrolysis-hot pressing He Xinbo(何新波); Zhang Xinming(张新明); Zhang Changrui(张长瑞); Zhou Xingui(周新贵); Zhou Anchen(周安郴) 778
High temperature DSC study on interfacial reaction of aluminum borate whisker reinforced aluminum alloys Bi Gang(毕刚); Wang Haowei(王浩伟); Wu Renjie(吴人洁); Zhang Di(张荻); Shi Zhongliang(施忠良) 785
Effect of rare earth on B-Al permeating and computer kinetic simulation of permeation layer forming Ji Zesheng(吉泽升) , 791
Corrosion behavior of LY11 aluminum alloy in soil Sun Cheng(孙成); Li Hongxix(李洪锡); Gao Liqun(高利群); Zhang Shuquan(张淑泉) 796
Dynamic recrystallization during hot torsion of Al-9Mg alloy Lin Junpin(林均品); Cheng Jingwei(程荆卫) 799
Structural heredity between Al5Ti1B and AlTi, AlB master alloys Liu Xiangfa(刘相法); Bian Xiufang(边秀房); Qi Xiaogang(亓效刚); Ma Jiaji(马家骥) 806
In-situ straining observation on crack initiation and growth in an intermetallic Al67Mn8Ti25alloy Wen Jiuba(文九巴); Rong Yonghua(戎咏华); Chen Shipu(陈世朴); Hu Gengxiang(胡赓祥) 810
Failure and limit energy of aircraft brake pairs Yuan Guozhou(袁国洲); Huang Baiyun(黄伯云); Xiong Xiang(熊翔); Liu Bin(刘槟) 814
Suppression effect of fine Al_2O_3 particulates on aging kinetics in a 6061 matrix composite material Wu Gaohui(武高辉); Ma Senlin(马森林); Zhao Yongchun(赵永春); Yang Dezhuang(杨德庄) 818
High temperature rupture of Sn-Pb-0.05RE solder alloy Wang Li(王莉); Fang Hongyuan(方洪渊); Qian Yiyux(钱乙余) 822
Diffusion bonding mechanism and microstructure ofwelded joint of aluminium matrix composite Al2O3p,/6061 Liu Liming(刘黎明); Niu Jitai(牛济泰); Tian Yanhong (田艳红); Meng Xiaodong(孟晓东) 826
Interfacial reactions and diffusion path in partial transient liquid-phase bonding of Si_3N_4/Ti/Ni/Ti/Si_3N_4 Chen Zheng(陈铮); Zhao Qizhang(赵其章); Fang Fang(方芳); Lou Hongqing(楼宏青); Sui Runzhou(睦润舟); Li Zhizhang(李志章) 831
Deposition of tungsten-titanium carbides on surface of diamond by reactive PVD Hu Guorong(胡国荣); Yang Jianhong(杨建红); Liu Yexiang(刘业翔); Yang Kaihua(杨凯华); Tang Fenglinx(汤凤林); Jin Jihong(金继红) 838
Adaptive and intelligent prediction of deformation time series of high rock excavation slope Feng Xiating(冯夏庭); Zhang Zhiqiang(张治强); Xu Ping(徐平) 842
Energy method and numerical simulation of critical backfillheight in non-pillar continuous mining Deng Jian(邓建); Gu Desheng(古德生); Li Xibing(李夕兵); Peng Huaisheng(彭怀生) 847
Choice of estimation of unknown parameter under contaminated error model Wang Zhizhong(王志忠); Zhu Jianjun(朱建军) 852
Research on rheologic characteristics of soil based on endo-chronic theory Li Jianzhong(李建中) 857
Complicated motion of particles on vibration screen surface Zhao Yuemin(赵跃民); Liu Chusheng(刘初升); Fan Maoming(樊茂明) 861
Design of decentralized robust stabilizing controller for interconnected time-varying uncertain systems Tang Zhaohui(唐朝晖); Xie Yongfang(谢永芳); Gui Weihua(桂卫华); Wu Min(吴敏) 865

ISSN 1672-7029
CN 43-1423/U

主管:中华人民共和国教育部 主办:中南大学 中国铁道学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《铁道科学与工程学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市韶山南路22号 邮编:410075
电 话:0731-82655133,82656174   传真:0731-82655133   电子邮箱:jrse@mail.csu.edu.cn